Specialundervisning

Specialundervisning i Lejre Kommune
Formålet med specialundervisning er at afhjælpe elevernes vanskeligheder, så de bliver i stand til at følge klassens undervisning uden særlig støtte. Specialundervisning gives til elever, der trods undervisningsdifferentiering ikke har tilstrækkelig udbytte af undervisningen i klassen. Undervisningen kan være forebyggende, foregribende eller indgribende. Forebyggende foranstaltninger gives til hele klasser, inden der er konstateret vanskeligheder. Det kan f.eks. være kurser i sproglig opmærksomhed og social træning. Foregribende foranstaltninger gives til grupper af børn, som skønnes særligt udsatte for at udvikle vanskeligheder. Indgribende foranstaltninger gives til børn, der har fået konstateret en egentlig vanskelighed.
Specialundervisning på Hvalsø Skole
Specialundervisning i praksis er et netværk af muligheder. Specialundervisningen gives i samspil med den almene undervisning og understøtter den pædagogiske sammenhæng i elevens undervisning, og gives så tæt på elevens øvrige undervisning som muligt. Skolens psykolog og kommunens specialundervisningskonsulent følger skolens specialundervisning og fungerer også som rådgivere for forældre og skole i denne forbindelse.

Ved evaluering af klassens undervisning kan det vise sig, at nogle børn har brug for ekstra træning af nogle færdigheder. Klasseteamet udfærdiger en elevbeskrivelse, som omhandler barnets vanskeligheder og beskriver hvad der er forsøgt for at afhjælpe disse. Elevbeskrivelsen behandles på et møde hvor skolepsykologen, SFO-lederen og afdelingslederen for specialundervisningen deltager. På mødet træffes aftale om hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes. Der evalueres løbende på dette, og såfremt indsatsen vurderes til at skulle strække sig over en længere periode, indstilles til PPR (Pædagogisk – Psykologisk – Rådgivning).

IT-rygsæk
Elever med store læseproblemer (dysleksi) kan få tilbudt en IT-rygsæk, hvis det efter grundigt samabejde med kommunens specialundervisningskonsulet findes relevant. Elever med store stavevanskeligheder kan få tilbudt at bruge et "Skrivestøtte-program", som ligger på en del af skolens computere, og som kan installeres på elevens private computer hjemme.
Pusterummet - Hvalsø Skoles AKT-center
AKT betyder "adfærd, kontakt, trivsel". Pusterummet er bemandet med en socialpædagog og en lærer. Begge er særligt uddannede til opgaven. I Pusterummet kan både børn og voksne henvende sig og få hjælp til AKT-relaterede problemstillinger. Pusterummet er et åbent tilbud til alle skolens elever, som af en eller anden grund har brug for ekstra tæt voksenkontakt i en kortere periode.