Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Skolevej 5, 4330 Hvalsø
 • 29200160
 • hvalsoe_skole@lejre.dk
 • 5798008017889

Dimission og 9. og 10. klasserne

Nyhed billede
Eleverne fik deres afgangsbeviser, et par taler, fællessang og afsked i klasserne. Hvalsø Skole ønsker jer alle al mulig held og lykke fremover!
 • ikon
  Kurt Ivan Sørensen den 08-05-2014

  Valget af forældrerepræsentanter til Hvalsø Skole bestyrelse, hvor der er forskudte valg, er gennemført ved fredsvalg. Forældrerepræsentanterne er herefter:

  Anders Milter (genvalgt for en 4- årig periode)

  Rikke Zwisler Grøndal (nyvalgt for en 4- årig periode)

  Jesper Fischer (nyvalgt for en 4- årig periode)

  Tomas Højgaard, (genvalgt for en 4- årig periode)

  Sune Juul Røttig, ikke på valg

  Helle Rosendal-Andersen, ikke på valg 

  Louise Pagter, ikke på valg

  Suppleanter:

  Theresa Helth, Søren Magnusson, Jeppe grove Lundgaard, Jan Lydersen, Lizette Ramlyng, Dia Charlotte Fleming, Charlotte Josephine Hjortkjær, Mia Miriam Lade Krogaard, Anne Birgitte Spangsberg

  Den nyvalgte skolebestyrelse tiltræder pr. 1. august.
  Forældrerepræsentanter og suppleanter inviteres til et orienteringsmøde 27. maj kl. 18-19


  Venlig hilsen

  Kurt Sørensen, skoleleder

 • ikon
  Kurt Ivan Sørensen den 30-04-2014
  Nyt om Skolereformen

  Info nr. 2 om Skolereformen:


  Kære forældre

  På Hvalsø Skole har vi gennem længere tid arbejdet med at gøre klar til det nye skoleår, der er særligt på flere måder:
  • Skolereformen med en længere og mere varieret skoledag
  • Ny arbejdstid for lærere
  Der tegner sig nu et billede af skolelivet, som rummer mange nye og spændende tiltag. Rigtig mange medarbejdere er kommet med idéer og forslag, som vi i ledelsen har drøftet med bl. a. skolebestyrelsen. I langt overvejende grad har vi taget idéerne til os som noget, vi synes, gavner børnenes indlæring, som det hele først og sidst handler om:
   
  Fra næste skoleår vil der i alle afdelinger være en fast og genkendelig struktur på dagen og et fleksibelt indhold. Skolens samlede åbningstid er fra kl. 6.15, hvor SFOen åbner til kl. 17, hvor SFOen lukker. Samlet er undervisningstiden fra 1. august ændret til 30 timer for indskolingen (kl. 8-14), 33 timer i Mellemtrinnet (kl. 8-14/15) og 35 timer for Overbygningen (kl. 8-15)
  Undervisningen begynder kl. 8, og i tidsrummet fra 7.45-8.00 kan eleverne komme i klasserne, hvor en medarbejder er klar til at tage godt imod dem.  Undervisningen begynder i alle afdelinger med et ”bånd”, ca. ½ time, hvor eleverne starter stille og roligt med at få overblik over dagens mål og opgaver, nogle læser, andre er til f.eks. morgensang og atter andre fordeler sig i de hold og faglige værksteder, hvor de skal arbejde i det første modul, der varer ca. 3 lektioner de fleste dage.
   
  Klassen er fortsat den grundlæggende enhed; men vi vil i langt højere grad arbejde på tværs i afdelingen og mellem klasserne.  For børnehaveklaserne indfører vi såkaldt udskudt klassedannelse, dvs. at de endelige klasser først etableres i løbet af efteråret.
   
  Mere motion og bevægelse lægges ind i undervisningsaktiviteterne, i gennemsnit 45 min hver dag, ligesom der lægges pause ind i det første, store modul. Ca. Kl. 11 begynder dagens store pause – ca. 1 time, hvoraf maks. ½ time afsættes til spisning. Resten af pausen er der frikvarter med indlagte aktiviteter. Efter pausen er der afhængig af alderstrinnet 2-3 timers undervisning. I løbet af denne tid vil der være ugentligt 2-3 timers faglig fordybelse/studietid fordelt over ugen, hvor personalet hjælper eleverne med at fordybe sig. For de yngre elever er der derefter SFO-tid frem til kl. 17.
  I alle afdelinger er der en eller flere fordybelsesdage, hvor klasserne kan arbejde mere projektorganiseret afhængigt af fag og mål. Det vil også ofte være på disse dage, at der foregår ekskursioner, ture m.v.
  I alle klasser er der et tidspunkt på ugen, hvor klassen holder klassemøde med klassens trivsel og sociale liv som fokus. Både lærere og pædagoger deltager heri. Ligeledes holder klassens voksne et ugentligt planlægningsmøde midt på dagen, hvor andre voksne tager sig af børnene imens.
   
  Den længere skoledag rummer også såkaldt understøttende undervisning, dvs. læringsaktiviteter, der hjælper eleverne til at nå de mål, der er i den faglige undervisning. Denne understøttende undervisning kan varetages af både lærere, pædagoger og andre med særlige kompetencer. I indskolingen vil der være 2-voksentimer i samme eller lidt øget omfang som tidligere. Lejrskoler ligger fortsat i 6. og i 8. klasse.
  Hen over året vil skoledagenes indhold skifte afhængig af periodens mål og opgaver, og der vil komme nye planer for en kommende periode; men selve strukturen ligger nogenlunde fast.
   
  Undervisningens indhold vil blive tilrettelagt efter de mål, som eleverne skal nå. Dette øver vi os på i 2014-15, så vi er helt klar pr. 1. aug. 2015, når de nye læringsmål træder i kraft. I det hele taget bliver 2014-15 et år, hvor vi vil tilrette opgaverne og aktiviteterne efter de erfaringer, vi gør os – og der er sikkert ting, vi bliver klogere på undervejs.
   
  Særligt om faglig fordybelse: I lovteksten anvendes udtrykket "lektiehjælp". På Hvalsø Skole vil vi kalde dette for faglig fordybelse/studietid. Indtil Undervisningsministeriet beslutter noget andet, er det et lovkrav, at disse aktiviteter skal ligge sidst i undervisningstiden. Forældre kan framelde deres børn til denne aktivitet fra dag til dag, men vi opfordrer til, at børnene så vidt muligt deltager hver gang.
   
  Bemærk, at hvis barnet går i musikskole eller til eliteidrætsudøvelse på et tidspunkt, der falder indenfor den længere skoledag, så er der i loven mulighed for, at forældre kan anmode om, at barnet opfylder sin undervisningspligt på musikskolen eller i idrætsforeningen. Det vil mest oplagt kunne finde sted i valgfagstimer, eller – hvis eleven vurderes rent fagligt at kunne leve op til sine læringsmål m.v. – i den tid, der er afsat til understøttende undervisning. Der skal således foretages en konkret vurderingt af, om det er fagligt forsvarligt, at en elev i begrænset omfang ikke deltager i den almindelige undervisning, og i forhold til hvilke dele af skoledagen det i givet fald mest hensigtsmæssigt kan finde sted.
   
  Skole/hjem-samarbejdet forandres også: Frem over vil alle børn have en primær kontaktperson / klasselærer, og denne funktion kan varetages af såvel lærere som pædagoger. Der vil som hidtil være 1-2 forældrearrangementer udenfor skolens åbningstid, dvs. efter kl. 17; men de faste skole/hjemsamtaler afholdes i skolens åbningstid, dvs. inden kl. 17. Det betyder også, at skolens medarbejdere kun kan kontaktes i skolens åbningstid. 
   
  Hen over sommeren vil vi indrette skolens lokaler, så de står klar til den ændrede arbejdstid. Det betyder, at der i hver afdeling indrettes et antal medarbejderarbejdspladser, en frokoststue og et antal møderum. Dette er en ganske stor udfordring, både indretningsmæssigt og økonomisk. Håndværkerne er så småt ved at gå i gang, og det vil betyde mindre forstyrrelser i tiden frem til sommerferien.
   
  Vi har lagt vægt på, at medarbejdere kommer til at arbejde i pæne lokaler med gode arbejdsforhold, hvor man både kan samarbejde og fordybe sig. Det tager noget af den plads, vi ellers anvender til aktiviteter med børnene; men det er nødvendigt, når medarbejderne frem over skal være på skolen i ca. 40 ugentlige arbejdstimer. Der bliver en flekstidsmulighed for den enkelte medarbejder, hvor man, hvis der ikke er planlagt aktivitet kan flekse før og efter skolens undervisningstid, dog bliver der dage, hvor alle er længere på skolen m.h.p. møder, skolehjemsamtaler, planlægning m.v.
   
  Vi har fortsat hjørner af Skolereformen, som ikke er færdigbearbejdede, bl.a. i forhold til Overbygningen, hvor valgfag ikke er helt på plads, ligesom vi generelt ikke er færdige med at se på den åbne skole og samarbejdet med musik- og ungdomsskolen. Disse elementer kommer på plads inden sommerferien; men lige nu er vi optaget af at tage fat på næste skoleårs planlægning. Vi glæder os over, at det er muligt at bevare de nuværende ansatte – både i undervisning og sfo. Der kan endda ansættes flere medarbejdere.
   
  Vi glæder os til at gennemføre Skolereformen, men vi ved godt, at der kan blive behov for justeringer, efterhånden som vi høster erfaringer med de idéer, der her er skitseret. Vi ved også godt, at der særligt i forhold til vores velfungerende SFO vil være udfordringer med den kortere åbningstid; men vi er på vej med mange nye og forhåbentlig interessante aktivitetsmuligheder, så det fortsat vil være attraktivt at benytte SFOen. Vi er også i gang med at se på den særlige udfordring, som Ipad’ens indtog i SFOen udgør, og vi forventer at kunne komme med at udspil inden ferien.

  I linket nedenfor kan du læse om Folkeskolereformen på Lejre Kommunes hjemmeside
   
  Med venlig hilsen
  Skoleledelsen på Hvalsø Skole
  Kurt Sørensen, skoleleder
   
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen